การแถลงข่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ Turn Around อัลบั้ม 1 วันที่ 2 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ Turn Around อัลบั้ม 1
ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วันที่ 2 กันยายน 255

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1