รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าร่วมติดตามโครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ วันที่ 9 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เข้าร่วมติดตามโครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ  โดยมี ผศ.ดร.เดชฤทธิ์  มณีธรรม  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ผู้คิดค้นรถเข็นไฟฟ้าช่วยคนพิการเป็นผู้นำเนินการ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1