โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรม  ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษาที่ยังไม่เลือกชมรม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1