การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือการรับรองมาตรฐาน อย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs วันที่ 24 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมประชุมหารือกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือการรับรองมาตรฐาน อย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs

ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี วันที่ 24 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1