พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1