วันมัคคุเทศก์ไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 21 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศวันมัคคุเทศก์ไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก

ผศ.รุ่งฤดี  อภิวัฒนศร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์  โดยกิจกรรมในงานมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีไหว้ครูมัคคุเทศก์ มอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ และแข่งขันบรรยายนำชมแหล่งท่องเที่ยว
ณ ห้องประชุมเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1