พิธีเปิดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 14 ก.ค. 2559

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.ธัญบุรี ระยะ 15 ปี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 14 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1