พิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนแนวทางการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 8 ก.ค. 2559

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนแนวทางการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมเอกสโรชา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 8 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1