สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษ วันที่ 6 ก.ค. 59

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตปริญญาโท-เอก สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และบรรยายพิเศษ “การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 6 ก.ค. 59

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1