การประชุมเพชรราชมงคลธัญบุรี วันที่ 19 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการประชุมเพชรราชมงคลธัญบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งการเตรียมตัวไปทำกิจกรรม ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1