โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๗ วันที่ 6 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมมัคคุเทศก์ โดยในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๗ จัดโดย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์

ณ ห้องประชุมเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1