การอบรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร ธัญบุรี อัลบั้ม 2 วันที่ 26 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)

ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1