การอบรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี อัลบั้ม 1 วันที่ 19 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมคุณภาพการศึกษา โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1