SMEs Start Up 2016 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ (มทร.ธัญบุรี) อัลบั้มที่ 1 วันที่ 16 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศ   SMEs Start Up 2016 “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ”
โดยในงานนี้มีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (มทร.ธัญบุรี) มาเป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการใหม่
ซึ่งงานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จับความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, SME BANK , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ณ ตึก 4 ชั้น 9 ห้อง 901 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1