SMEs Start Up 2559 โดยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (มทร.ธัญบุรี) วันที่ 24 เม.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ   SMEs Start Up 2559 “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ”
โดยในงานนี้มีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (มทร.ธัญบุรี) มาเป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการใหม่
ซึ่งงานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จับความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, SME BANK , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น วันที่ 24 เมษายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1