โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา3D คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D คณะศิลปศาสตร์

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1