โครงการบริหารความเสี่ยงภายใน มทร.ธัญบุรี ระยะที่ ๑ วันที่ 29 มี.ค 2559

ภาพบรรยากาศโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดย ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการบริหารความเสี่ยงภายใน ระยะที่ ๑ จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุม ๘๐๖ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๓ ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1