พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันที่ 25 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี