การแสดงศิลปนิพนธ์ ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค 2559 อัลบั้ม 4

ภาพบรรยากาศการแสดงศิลปนิพนธ์นาฎศิลป์และโครงการจัดนิทรรศการผลงานการแสดงด้านนาฎศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558
โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1