พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express รุ่น 3 วันที่ 26 มี.ค 2559 อัลบั้ม 3

ภาพบรรยากาศพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express รุ่น 3 วันที่ 26 มี.ค 2559

โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express รุ่นที่ ๓ ร่วมกับสถาบันการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ Singapore Polytechnic  พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ

ณ ห้อง ๘๐๖ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1