KIngston U พบผู้บริหาร

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์  ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kingston University , London สหราชอาณาจักร  ในการพบปะหารือเรื่องการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน  ณ  ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี