ประชุมสภา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และมอบของขวัญปีใหม่แก่ นายยกสภามหาวิทยาลัยฯ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม  แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ที่ได้รับเลือกให้จัดดอกไม้ในงานพระศพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบของขวัญปีใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแก่ ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี