โครงการงานสารบรรณและการเขียนรายงาน

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวต้อนรับ คุณญาดา  ดาวพลังพรหม  วิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการ  สำนักงาน ก.พ. และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมชั้น ๖ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี