ประชุมทีมงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  และ รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  นำทีมงานที่ปรึกษา  เข้าประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ  ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย  ณ ห้อง Professional Development Training Center มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี