โครงการอบรมเพื่อขอตำแหน่ง ผศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี