คหกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ครบชนมวาร 84 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554