รายงานผลโครงการ Learning Express

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เข้าฟังการรายงานผลโครงการสหกิจศึกษาประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี