เปิดโครงการ การสร้างและพัฒนาคู่มือ รุ่น ๑

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑” ณ ห้องประชุม  สำนักงานอธิการบดี  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี