แสดงความยินดีกับ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

 ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับดี  ในงานประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น  “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ ๒๑” ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี