ทำบุญตึกสถาบันวิจัยเคมี

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเคมี ร่วมทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี