โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 โดยมีแบ่งกลุ่มปฏิบัติเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการวิชาชีพ ในสถานประกอบการ มาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในสังคมนักธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของคณะฯ ได้แก่ นายพรเทพ เจริญงาม นายกิตติศักดิ์ กิจบำรุง นางสาวธิดารัตน์ เหล่าชัย นายสหรัฐ พหลเวชช์ และนางสาวเบญจา ทองไกรแสน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี