ทำบุญประจำปีสาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมทำบุญประจำสาขาวิชาฯ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ชั้น 9 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี