โครงการอบรมความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 5

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ หลักการทำงานและการใช้เครื่องมือบางชนิด ตลอดจนระบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากบริษัท กิบไทย จำกัด และบริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง ST-1 501 และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี