รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับมอบ Solar Roof

ลงนามความร่วมมือ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับมอบ Solar Roof  ขนาด 22.4 KW จาก คุณกัลกุล  ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการ บริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี