โตไปไม่โกง

โตไปไม่โกง – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติ “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” ณ  หอประชุม  มทร.ธัญบุรี