นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม”

บรรยาย – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม” แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน  ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมกาสะลอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี