คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดรังสิต เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดรังสิต เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับบัว การแปรรูปบัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และให้ได้รับการพัฒนาความรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558