ศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาดินกรดด้วยนวัตกรรมชีวภาพกล้าเชื้อรา

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ไปศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาดินกรดด้วยนวัตกรรมชีวภาพกล้าเชื้อรา เพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์หอมปทุมธานี 1 ด้วยหัวเชื้อชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ลดต้นทุนเหลือ 2,200 บาทต่อไร่ ประกอบการฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์ ณ หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี