ประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี