สาขาวิชาชีววิทยาเข้าศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-314-263 หลักนิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ และ รายวิชา 09-314-263 ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพขั้นสูงต่อไป