สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี จัดบรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินแหยม และอาจารย์คงเทพ บุญมี  ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสมยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี