ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปรึกษาและนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา