พิธีลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทั้งสองหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการส่งมอบ Solar Roof ขนาด 22.4 KW ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเมธาวี
ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT_7176 INT_7134

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี