คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับฟังการแนะนำบริษัทของ บริษัท CDG บริษัทG ABLE Group และบริษัท Mono Group

20150313sci_31 20150313sci_27

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังการแนะนำบริษัทของ บริษัท CDG บริษัทG ABLE Group และบริษัท Mono Group ซึ่งเป็นการแนะนำบริษัทเพื่อรับสมัครนักศึกษาสหกิจและสมัครงาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Smart Classroom (SC 1308) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา