โครงการอบรมเรื่อง Microscopic Image Processing

20150223sci_16 20150223sci_22

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง Microscopic Image Processing เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี Dr.Izzati Muhimmah อาจารย์จาก Islamic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียที่จะมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี