รายการสถานีนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถ่ายทำรายการ เรื่อง การจัดสวนแบบแนวตั้ง

20150216-agr-01-021 20150216-agr-01-020

ทีมรายการสถานีนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ อาจารย์พิศาล ตันสิน อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในเรื่องการจัดสวนแบบแนวตั้ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี