อบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

20150204sci_19 20150204sci_13

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดียร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญุบุรี