โครงการกิจกรรม “ World Culture Experience Thailand”

 

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Seoul women’s University ประเทศเกาหลี เข้าร่วมโครงการกิจกรรม “ World Culture Experience Thailand” และร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา และถือโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558