งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

 

ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียติบัตรให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ในงาน แสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะฯ ไปร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทนานาชาติ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
จากโครงงาน “Traning on the Detection Technique of Microbial Contamination in Food”
จากสถานประกอบการ National Pingtung University of Science and Technology
เจ้าของผลงานคือ นางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ และนายวัชรพล กาพย์พิมาย สังกัด สาขาวิชาชีววิทยา
โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ ดร.อนันต์ บุญปาน เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

2. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕.๐๐๐ บาท
จากโครงงาน “การศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้”
จากสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออร์คิดส์
เจ้าของผลงานคือ นายเทพพิทักษ์ จิ๋วกร่าง นายพีวา ชัชวัสวิมล นางสาวพัชรี รุ่งอัครวัฒน์ และนางสาวพิมพ์ชนก ศรีปะโค สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อ.ทรงพล จำดิษฐ์ เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และมีคุณนันท์นภัส เทพสำราญ เป็นผู้นิเทศ

– รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
จากโครงงงาน ” การพัฒนาสารปรับปรุงชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสม”
จากสถานประกอบการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
เจ้าของผลงานคือ นายพิรศิษฐ์ อุดมทรัพย์ นางสาวเสาวคนธ์ จ่าเลิศ นางาวเบญจมาศ มักมะยม นางสาวธัญญาภรณ์ เปล่งปลั่ง นางสาวยลดา เอกนก และนางสาวธนาภรณ์ พึ่งเดชะ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ์ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล และ อ.มานิดา โชรัมย์ และมี คุณกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ เป็นผู้นิเทศงาน

3 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ชื่อโครงงาน “เกมถอดรหัสอัจฉริยะข้ามคืนบนยูนิเวอร์แซลแอพพลิเคชั่น โดยวินโดวส์รันไทม์
จากสถานประกอบการ ศูนย์วัตกรรมไมโครซอฟท์ กรุงเทพฯ
เจ้าของผลงานคือ นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม นายเกษมสุข ค๊อก นายสุเมธ สมยา สายยุทธนา พละสุ นายภานุ นวมจิตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยมี อ. คงเทพ บุญมี เป็นอาจารย์นิเทศ และ คุณพงศกร ภูแสนคำ เป็นผู้นิเทศงาน