รายการข่าวข้นรับอรุณ สถานีโทรทัศน์ Nation TV สัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

รายการข่าวข้นรับอรุณ สถานีโทรทัศน์  Nation TV สัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี